Interiörbild från numera nedlagda butiken på Kungsgatan 9B, Göteborg
Erik Agas Ohlson f. 28/9 -1891 – d. 13/1 -1969. Vår firmas grundare.

Thulin & Ohlson, Antikvarisk bokhandel startades på Kungsgatan 9B i Göteborg 1918 av Erik A. Ohlson och Petrus Thulin som kom från Stockholm, 1931 flyttade Petrus Thulin tillbaka till Stockholm och startade Thulin Antikvariat. E.A. Ohlson blev ensam ägare till antikvariatet. 1969 övertogs rörelsen av sonen Thomas Ohlson som hade arbetat i antikvariatet sedan slutet på 1940-talet. 1993 övertogs verksamheten av Connoisseur Bokhandel AB.
Erik Agas Ohlson

Erik Agas Ohlson föddes i Örträsk, en liten kommun i Lycksele tingslag i Västerbottens län. Fadern var skogsinspektor och anställd i Mo och Domsjö AB, där han aktivt deltog i uppbyggandet av detta skogsbolags skogar. När E.A.Ohlson var 5 år omkom hans far vid en eldsvåda, och familjen flyttade till Umeå, där skolgången sa småningom tog vid. Det var inte precis några sensationella studieresultat han där presterade, men han påpekade alltid, att han hade en gedigen grundutbildning, då han alltid gjorde särskilt intressanta klasser två gånger. Dessutom bedrev han omfattande studier på egen hand, d.v.s. han skolkade skolan för att hinna tillgodogöra sig sådana mästerverk som ”Tom Sawyer”, ”Huckleberry Finn”, ”Dr. Nickolas” m.fl., vilket väl också i viss mån bidrog till att fördröja skolgången! Denna tog emellertid så småningom slut och då följde han familjetraditionen och tog anställning i Mo och Domsjö AB, där redan 2 bröder och en syster arbetade. Hans äldste broder och familjens överhuvud var överingenjör vid Hörnefors Sulfitfabrik och blev nu hans chef. Här arbetade han som bokhållare, och hur otroligt det än kan låta började hans bokhandlarbana just här. På sin fritid sysslade han nämligen med att till fabrikens arbetare sälja Nordiska förlagets 25-öresböcker, vilka han under denna tid var agent för. Så särskilt stor förtjänst kan det väl knappast ha blivit, men däremot fick han ju möjlighet att själv läsa hela serien, vilket han också utnyttjade.

Så småningom måtte han emellertid ha tröttnat på att stå under storebrors kritiska öga, och helt plötsligt bestämde han sig därför för att fara till Stockholm och skaffa sig en mera definitiv avslutning på skolgången, nämligen realexamen. Efter denna praktiserade han i Nordströmska bokhandeln i Jönköping för att efter en tid återigen ägna sig åt studier, denna gång som elev i Bokhandelsskolan. Detta måste ha varit en skola, som intresserade honom, eftersom han lämnade den med all heder och premium därtill!

Efter Bokhandelsskolan tog han anställning i Nordiska Bokhandeln i Stockholm, där han var anställd fram till slutet av 1918. Tillsammans med Petrus Thulin startade han då antikvariat i Göteborg. öppningsdagen var den 6 november, och även om utsikterna inte var lika dimmiga som vädret vid Lützen 6 nov. 1632, så var nog ändå konturerna av vad som skulle bli av det hela mycket diffusa. Med ett upplånat kapital och med blygsamma kunskaper inom yrket hade de anskaffat ett litet varulager, som de utbjöd i butiken. Redan de första kunderna förutspådde dem en kortvarig existens, och många gånger var väl slutet mycket nära. Jag har vid genomgång av firmans gamla böcker funnit tillfällen, då företagets kontanta tillgångar var 10:- kr., visserligen inte Perssonkronor, men som driftskapital måste det ändå ha varit i minsta laget!

I maj månad 1919 utkom firmans första katalog, och innan årets slut hade ytterligare en sett dagens ljus. Den första katalogen var typografiskt sett en fruktansvärd historia satt med olika stilar, men ändå kan man redan här spåra det system, som sedan blivit det förhärskande vid redigeringen av våra senare kataloger. Vad innehållet beträffar var det av rätt allmänt slag, och priserna får en antikvariatbokhandlare av idag att vrida sig i magsmärtor!


Från och med maj 1920 utkom katalogen som periodisk trycksak under namnet ”Månadsblad om böcker” och i samma utförande ända tills nummer 268 som utkom 2 maj 1969. Mer eller mindre avspeglas väl sedan den dagen de viktigaste händelserna inom firmans historia i dessa månadsblad. Här passerar ju alla samlingar av någon betydelse revy och alla märkligare böcker, som genom åren gått genom våra händer finns i allmänhet redovisade i dem. Vid en flyktig genombläddring kan man inte undgå att stanna inför vissa kataloger, som på ena eller andra sättet sticker av mot de övriga. Så t.ex. finner man redan i katalog nr 18, att firman gjort ett större förvärv av många gamla och fina ting. Bland annat utbjuds en större samling autografer på 85 originaldokument, brev och handlingar från Napoleon I och hans samtida. Priset på det hela, som även innehöll en av Hudson Lowe undertecknad passersedel till St. Helena. var 1.100:kr. Samlingen förvärvades av dåvarande kronprinsen Gustaf Adolf och finns numera det Bernadotteska arkivet. I samma katalog utbjudes dessutom en Karl XII bibel för 225:- kr. och ett exemplar av Palmstruchs svenska botanik I-XI för 450 kr. Då finns det all anledning tala om den gamla goda tiden!

Att gå igenom katalogerna genom åren och göra någon sorts analys av dem och deras innehåll skulle här ta alldeles för lång tid och kräva alltför stort utrymme och därför skall jag endast i korthet beröra några av de intressantare.

Bland de första katalogerna man lägger märke till vid en genomgång är nr 98-100, vilka upptar böcker ur Tosterups slottsbibliotek, vilket tillhört fältmarskalken greve Augustin Ehrensvärd och generalamiralen greve K. A. Ehrensvärd. Samlingen omfattade böcker inom en mängd olika områden, men huvuddelen upptog arbeten av krigsvetenskapligt och sjömilitära intresse. Här fanns bland annat originalritningar av F. H. af Chapman m.fI. av den tidens stora fartygskonstruktörer. Samlingen låg i en stor hög uppe på en oeldad vind i det gamla fuktiga slottet, där kråkor och kajor flög ut och in och gjorde E.A.Ohlson sällskap, när han räknade. Det var så kallt att Erik Agas Ohlson hade vantar på händerna, när han bläddrade i böckerna När dessa så småningom kom till våra magasin med rumstemperatur, bildades det på en natt en fuktig. nästan ogenomskinlig dimma i rummen. Hade böckerna fått att stanna en vinter till på denna vind, hade de varit totalförstörda. I dag skulle denna samling ha inbringat en liten förmögenhet, men på den tiden (1936) var uppenbart intresset för dylik litteratur mycket begränsad.

Ett ämne, som låg E.A.Ohlson varmt om hjärtat var de gamla barn- och ungdomsböckerna. Inte mindre än tre specialkataloger (nr 130, 170, 210) lyckades det honom att sammanställa i detta ämne och att det i genomsnitt tog 10 år mellan varje katalog talar för hur sparsamt förekommande denna sorts litteratur i själva verket är – i varje fall i för samlare acceptabla exemplar! Utan tvivel bidrog dessa kataloger samt Erik Agas Ohlsons uppsats om gamla barnböcker i den av hans gamle vän dr J. V. Johansson redigerade boken ”Bokvandringar” till det stora samlarintresse, som idag finns på området och som väl också framgår av det i sista minuten tillkomna Svenska Barnboksinstitutet. Konstigt nog samlade E.A.Ohlson aldrig själv barnböcker, utan det enda i den vägen han samlade, var böcker om dem. Kanske berodde detta i någon mån på hans andra stora intresse, sportfiske, i vilket ämne han i hela sitt liv samlade böcker och som väl också till större delen lade beslag på det utrymme han hade till sitt förfogande.

Mycket skulle ytterligare vara värt att berätta om alla de böcker, som under hans 50-åriga verksamhet passerade genom hans händer. Många av dem gisslade han i sina koncentrerade kommentarer och många lovordade han, när han så ansåg befogat. Han var en sällsynt lycklig människa, som hade sitt yrke som sin hobby och han kunde knappast använda en dag till något mer givande än att fä syssla med böcker. I det fallet var han arbetsnarkoman. Han hade inte mycket till övers för skolan och den tid han tillbringade där, men en sak var han den evigt tacksam för; där lärde han sig läsa och fick därigenom nyckeln till den skattkammare, som heter böckernas värld.


Thulin & Ohlson idag
Vi finns idag endast på nätet och köper och säljer enstaka böcker och boksamlingar, Antikvariska böcker om Mat och dryck, Resor, Barnböcker, Böcker före 1900. Samlarböcker samt kokböcker tryckta före år 1900. Antikvariska upplagor före 1900-talet.