Thulin & Ohlson katalog
Restupplagor
 
BÖCKERNA
i denna katalog är om inte annat anges, häftade och i gott antikvariskt skick. Porto och i förekommande fall emballagekostnader tillkommer. Order expedieras mot postförskott om ej annat har överenskommits. Om en beställd bok har sålts lämnas inget särskilt meddelande om detta.
 
KATALOGER/CATALOGUES.
Thulin & Ohlson Antikvarisk Bokhandel ger ut Månadsblad om Böcker.
 
BESTÄLLNINGAR/ORDERS.
 Telefon: + 46 (0)31 20 10 50
 Fax: + 46 (0)31 7116201
 Post: Thulin & Ohlsson Antikvarisk bokhandel, Box 24 116, S - 400 22 Göteborg, Sweden.
E-Mail till Thulin & Ohlson antikvarisk bokhandel
 
INNEHÅLL/CONTENT.
Klassiker i nytryck    6.101-6.199
 
 
6.701 Böttiger, Carl Wilhelm Självbiografiska anteckningar. Med inledning av M.Silverstolpe. 1988. 211s. Originalband. 
  ISBN: 91 87238 05-5 
    SEK 60
Böttigers poesi beundrades av hans samtid. Han hade de svärmiska drag man gärna knyter till en diktare vid 1800-talets början. Blott fyrtioårig trädde han in i  Svenska Akademin, efter sin frånfallne svärfader Tegnér. 
Idag kan hans lyrik kännas lätt föråldrad. desto mer levande är hans prosa som man möter den i hans litteraturhistoriska arbeten, främst hans självbiografiska anteckningar som inleder Minervas memoarserie. 
 
 
6.702  Dalin, Olof von:  Sagan om Hästen. 26s. 1989. 
ISBN 91 87238 09-8 
SEK 60
Olof von Dalin 1708-1763 röjde väg för modern svensk prosa genom tidskriften Den Swenska Argus. I allegorier och satirer, i skildringar av vardagligt liv, var han alltid direkt i sitt språk. 
von Dalins mest kända enskilda verk är Sagan om hästen. Den är en allegori om Sveriges skiftande öden från det Gustav Vasa satte sig i sadeln, fram till frihetstidens partistrider. 
Sagan om Hästen utkom då rikets stånder sammanträdde 1740 för att ta ställning till hattpartiets planer på krig mot Ryssland. von Dalin pläderade för fred. 
6.703  Geijer,Erik Gustaf:  Minnen. Utdrag ur brev och dagböcker. Minnestal över Esias tegnér. Personalier över Bengt Gustaf Geijer. Med inledning av Fredrik Böök. 1989. 236s. Originalband. 
ISBN 91 87238 10-1 
SEK 60
Minnen av Erik Gustaf Geijer 1783-1847 
anknyter till, den av Minerva utgivna, Självbiografiska anteckningar av Carl Wilhelm Böttiger genom författarnas samtida vistelse vid Uppsala universitet. Geijer var dock den äldre, redan professor vid Böttigers ankomst. 
Geijers skildring utkom år 1834 och är koncentrerad till hans uppväxt och läroår - från Ransäters bruk i Värmland till Uppsala. 
Minnen kompletteras i Minervas utgåva med två klassiksa texter; Minnestal över Esias Tegnér från år 1846 smat porträttet av fadern i Personalier över Bengt Gustaf Geijer.
6.704  Hansson, Ola: Sensitiva amorosa. 1987. 81s. Originalband. 
ISBN 91 8723802-2 
SEK 60
"Sensitiva Amorosa, Ett bland de skändligaste alster av en depraverad fantasi, som en på osedligheten ockrande förläggare framdragit i dagsljuset! 
Vare nog, att denna vämjeliga och fräcka självbekännelse synes vara avsedda till ett slags estetik för utövarne av vissa onaturliga laster." 

Aftonbladet, december 1887. 
 

6.705 Rydberg,Viktor: Romerska kejsare i marmor. 1988. 165s. Originalband. 
ISBN 91 8723803-9 
SEK 60
Rydberg reste 1874 till Italien. Där kom särskilt mötet med Rom och dess antika skatter att återföda hans arbetslust. Det främsta resultatet av denna nya vitalitet är Romerska Kejsare i marmor. 
I den vandrar Rydberg genom det kejserliga porträttgalleriet på Capitolium. Han låter marmorstatyerna få liv och ger sin personliga bild av några av de mest ryktbara kejsarna. Inte minst Nero ges här ett annorlunda och mer mänskligt ansikte än vi är vana vid.
6.706  Snoilsky,Carl: Italienska bilder. 1988. Originalband. 89s. 
ISBN 91 87238 04-7 
SEK 60
Den unge Carl Snoilskys möte med det nya italien, tre år efter frigörelsen från Österrike, gav upphov till ett av hans främsta verk. Helt säkert hans friskaste. 
I Italien stannade han ett helt år. Ett "Klang och Jubel år, ett år av naiv sinnlig exaltation", enligt hans egen beskrivning.
6.707   Thorild, Thomas:  En Critik över Critiker. 1987. 1232s. Originalband. 
ISBN 91 87238  
SEK 60
6.708  Wivallius, Lars: Dikter. 1998. 153s. Originalband. 
ISBN 91 87238 06-3 
SEK 60
Lars Wivallius 1605-1669 var en äventyrare. Genom sina eskapader kom han att tillbringa en ansenlig del av sina unga år i fängelse. Han var också eggad möjligheten att väcka sympati för sin sak i rätten samt upptecknade rättsprotokoll. De, liksom de flesta av hans dikter, har räddats till eftervärlden. 
När Lars vid 36 års ålder ändade sin fängelsevistelse, klev den förste svenske poeten in i tystnaden; åtminstone som poet. Som grälsjuk brännvinsadvokat överlevde han poeten drygt trettio år. 
 
6.709 Wallenberg, Jacob: Min son på galejan. 168s. 1988. Orginalband. 
ISBN 91 87238 00-4 
SEK 100
1769 begav sig Ostindiska Compagniets fartyg Finland ut på en äventyrlig seglats vars slutmål var Kanton i Kina. 
Med ombord fanns den levnadsglade skeppsprästen Jacob Wallenberg. Hans under resan nedtecknade upplevelser publicerades efter hans död i Min son på galejan. Denna humoristiska reseskildring är än i dag ett av den svenska litteraturens friskaste och mest underhållande verk. Illustrerad av författaren. 
Fler restupplagor
Beställ böcker från denna katalog