Thulin & Ohlson, Månadsblad om Böcker, nr 303
Nautica och Swenska Ostindiska Compagniet 1734-1816


BÖCKERNA i denna katalog är tyvärr redan sålda, katalogen ligger kvar som referenskatalog. Det går bra att beställa den tryckta katalogen, som även innehåller prisuppgifter.


KATALOGER/CATALOGUES.

Thulin & Ohlson Antikvarisk Bokhandel ger ut Månadsblad om Böcker.

BESTÄLLNINGAR/ORDERS.
 Telefon: + 46 (0)31 20 10 50
 Fax: + 46 (0)31 7116201
 Post: Thulin & Ohlsson Antikvarisk bokhandel sedan 1918, Box 24116, S - 400 22 Göteborg, Sweden.
E-Mail till Thulin & Ohlson antikvarisk bokhandel

 

 

INNEHÅLL/CONTENT.


Nautica  7.001 - 7.221

 

7.001 Ansted.A: A dictionary of sea terms. Glasgow 1944. Obd. 327s.

7.002 Bagger,A: Om tidvattnet hufvudsakligast afseende irländska sjön och engelska kanalen. 4,83s+4 kartor. Ngt nött originalhäfte.

7.003 Bagger,A: Styrningsregler till sjös, enligt Kongl. förordning 1885, med förklaringar. Göteborg 1886. 82s + 13s annonser. Pappband.

7.004 Berch,A: Beskrifning öfver den chinesiska vigten. (i) KVA 1750. 4s.

7.005 Berg,W: Från den stora ofredens dagar. Gbg 1900. Om kaparen John Norcross. 28s. Nr 19/99 ex.

7.006 Bergman,E: Gamla varvet vid Göteborg 1660-1825. Historik och beskrivning. 1954. 269s. Ill. Med Olof Traungs tillskrift.

7.007 Berättelse om Harrisons försök at finna Longituden til Sjös. 17s. KVA 1765. Extrakt.

7.008 Bille,M.von: Tankar om och i navigationen. med 2 planscher. 1840. 6,130,2 pl. Samtida hfrbd. 

7.009 Blauenfeldt,J: Kinesiska barn. 1913. 62s. Ill.

7.010 Bonde,K: Några ord om sveriges utrikes handel. 1851. 96s. Ngt nött häfte. 

7.011 Borg,J: Diss medico de symptomatibus purpurae chronicae scorbuticae. Londoni Gothorum 1756. 4,27s.

7.012 Borgmästare och Råds Ordning, hwarefter Coopvaerdi Sjö= folk, wid upkommande Eldswådor, hafwa at sig rätta: Gifwen Götheborgs Rådhus 21 dec 1770. 4s. Gbg 1771. 

7.013 Boudriot,J: The seventy-four gun ship. Vol I-IV. A practical treatise on the art of naval architecture. 1986. 166+213+280+394s. 4 obd. 4:o. Rikt ill med ritningar och illustrationer. Allt man behöver veta för att bygga ett 1700-tals skepp. 

7.014 Bowen,F.C: The sea. Its history and romance. Vol I-IV. Ldn u.å. (c:a 1930). 4 Ngt nött oklbd. 308+284+289+290s. Rikt illustrerad. 4:o. 

7.015 Brandt,J.A: Afhandling i Svenska Sjö-Lagfarenheten om Sjörätts-saker och theras handterande vid laga domstol. Upsala 1772. 4,30,1s, Tagen ur band.

7.016 Carlstén,O.A: Verldshafvens vindar och strömmar samt orkaners lopp och rörelser. 1864. Obd. 200s + 3 pl.

7.017 Cederbourg,E: En kort Beskrifning Öfwer Den wid wästra hafvet belägna,,, Siö= Handel= och Stapul= Staden Götheborg. 1739. 246s. Kartorna saknas. Samtida pappband

7.018 Christiernins,P.N: Sveriges nytta af handelen och segelfarten på Ost-Indien. Uppsala 1768. 8,42,2s. Tagen ur band. Innehåller bl.a. bibliografi öfver skrifter rörande Swenska Ostindiska Compagniet. 

7.019 Christiernins,P.N: Sveriges nytta af handelen och segelfarten på Ost-Indien. Uppsala 1768. 8,42,2s. Tagen ur band. Innehåller bl.a. bibliografi öfver skrifter rörande Swenska Ostindiska Compagniet. Faksimil 1995.

7.020 Clemensson/Kjellberg: Monumenta Gothoburgensis. Landshövdingeresidens och landstatshus i Göteborgs och Bohus Län. Byggnadshistoria. 1933. Ill. 203s.

7.021 Dahlberg,E: Sjörövare. Verkligheten bakom 3000 års legender. 1980. 190s. Ill. Obd.

7.022 Daniels,W.J: Model sailing craft. Ldn 1952. Obd. Ill. 240s.

7.023 Das handbuch der deutschen Schule zu Gothenburg. Gbg 1789. 4,218s, Gråppr.

7.024 Deperthes: Historier om skeppsbrott eller samling af märkvärdiga beskrifningar om skeppsbrott, vinterliggningar, eldsvådor och andra olyckshändelser til Sjös, som inträffat från det femtonde århundradet intill vår tid. I-III. Örebro 1818-19. Tre olika samtida hfrbd. 4,287+4,237+4,286s+ 1 pl. Psed för J.B.Eyri‚s.

7.026 Ehnebom,P: Bremer - Spritsmugglarkungen. En verklighetskildring. 1929. 261s. Inb. 

7.027 Ekelund,B.M: Kort afhandling om Vindarne, Orkanerne och Strömmarne uti nautiskt hänseende. Åbo 1851.4,77,1s + karta. Oskuret ex i gråpapper. 

7.028 Ekelöf,A: Lärobok i skeppsmanöver. 1881. X,288s. samtida hfrbd. 

7.029 Ekelöf,A: Sjölif. Fri bearbetning från "The story of the sea". Med en svensk nautisk ordlista och öfver 2000 ill. 1898. Dek oklbd. 709,60s + pl.

7.030 Flintberg,J.A: Anmärkningar till Sweriges rikes sjö-lag, jämte... utgifna med orda register. Ny och förbättrad upplaga. 1802. Samtida halvfranskt band. 8,734,2s. 

7.031 Flintberg,J.A: Anmärkningar till Sweriges Rikes Sjö=lag, jämte förf till närwarande tid 1815... 1815. 8,524s. + Fortsättning af anmärkningar till Sjö=lag till 1822. Sthlm 1822. 4,158s. Samtida välhållet halvfranskt band. 

7.032 Fortsättning af handlingar rörande Sahlgrenska sjukhuset i Götheborg. Götheborg 1792. 99s. 

7.033 Frankenau,E: Dissertatio inauguralis de Scobuto... Havniae 1798. 4,50s.  SEK 800

7.034 Fredberg,C.R.A: Det gamla Göteborg. Lokalhistoriska skildringar, personalia och kulturdrag. 1-3. Gbg 1919-22 796 + 893 + 926s. 3 hfrbd. 

7.035 Fredberg,C.R.A: Från vår merkantila och industriella verld. Illustreradt arkif. Del I. 1897. Dek oklbd. Ill. 194.

7.036 Fredberg,C.R.A: Från vår merkantila och industriella verld. Illustreradt arkif. I-II. 1897-1902. 2 dek oklbd. Ill. 194+173s.

7.037 Fågelberg,F.L: Afrikanernes klagorop mot europeerna, deras förtryckare eller blick på menniskohandeln kallad Neger-Slafhandeln. Wenersborg 1830. 4,87s. Tagen ur band.

7.038 Förnyad kungörelse rörande warsamt omgående med eld. Gbg 1807. 1s.

7.039 Förnyad taxa hwarefter the på följande förteckning, upförde Utrikes wahror som här i riket inkomma, skola erlägga afgift til Manufacturfonden. 1741. 15s.

7.040 Förslag till kommandoord i skeppsmanövern. 1846. 16s. senare pappband.

7.041 Förteckning öfwer the utrikes waror... 1741. 3s. 

7.042 Gadd,A: Rökar vid synranden. 1960. 111s. Ill.

7.043 Gedda,P / Rosenfelt,W.von: General Hydrographisk Chart-book öfwer östersiön och Katte-gatt till sin raetta figur och stoorleek, landstraeckningar, så wael som Långs- och Twers courser, Poli-hoegder och Laengder, Grund och bankar med mera, dem Siöfahrande till Nytta och Raettelse. Amsterdam 1696. 11 kolorerade kartor över svenska kusten från Norge till Haparanda och hela östersjön. Obd. FACSIMIL 1995.

7.045 Göteborgs museum. En festskrift med anledning af musei restaurerade byggnads invigning den 20 juni 1896. 72+31s. Inb. Ill. Beläget i Ostindiska huset.

7.046 Hammar,H: Fartygstyper i Swenska Ost-Indiska Compagniets flotta. 1931. 101s. 15 utvikbara planscher. Opappbd.

7.047 Handkolorerad kopparstick af Chinese och Croat. 1600-tal C:a 90x120mm.

7.048 hans kejserliga majestäts nådiga kungörelse angående hwad iakttagas bör, till förekommande af fartygs sammanstötande under färdandet i mörcker och wid inträffande tjocka. Helsingfors 27 aug 1858. 8s. Oskuret ex. 

7.049 Hein,J: Kurs Kina. 1956. En ungdomsbok. 141s. Obd. 

7.050 Hobbs,E,W: How to make clipper ship models. Glasgow 1927. 215s. Ill. Obd. 1st ed.

7.050B Hobbs,E,W: How to make clipper ship models. Glasgow 1975. 215s. Ill. Obd.

7.051 Hobbs,E.W: How to make old time ship models. Glasgow. Rev ed. 1977. Obd. Ill. 208s.

7.052 Holland,R.S: Yankee ships in pirate waters. 1931. Obd. 317s. Ill.

7.053 Homann,I.C: Recentissima Asiae delineatio... Noribergiae. 475x570mm. Kopparstucken gränskolorerad karta. 1700-tal. 

7.054 Hornborg,E: Sjörövare. Skildringar från sjöröveriets hävder. 1927. Obd. Ill. 262s.

7.055 Hägg,E: Örlogsliv. 1943. Ohfrbd. 310s Ill.

7.056 Instructions nautiques. Mer du Nord. Cotes Belge, Hollandaise et Allemand. Paris 1913. 400s. Obd.

7.057 Jacobsén,J.G: De cholera asiatica et praesertim de epidemia Gothoburgensis adnotationes nonullae. Upsaliae 1836. 2,46s. Något fuktfl. Tagen ur band.

7.058 Janssonius,I: China veteribus Sinarum regio nune incolis tame dicta. Kopparstucken karta c:a 1700-tal. 405x495mm. 

7.059 Jörgensen,G.J.F: Afhandling om proportioner af Rundhult och segel till handelsfartyg. Åbo 1863. 55s+5 utvikbara pl. Bunden med omslag i ett senare pappband. 

7.060 Kjellberg,S.T: Svenska Ostindiska Compagnierna 1731-1813. Allhem Inb. Ill. 324s.

7.061 Kongl maj:ts dykeri och bergnignsförordning. 1741. Engelsk text. 3s. Stockholm Peter Momma.

7.062 Kongl Maj:ts kung.ang. skyldighet för swenske sjöfarande, at p åresor til utrikes orter wara försedde med prestbevis. 4s. 1808.

7.063 Kongl maj:ts kung.ang. ytterligare nederlagsfrihet i Götheborg. 1794. 4s.

7.064 Kongl maj:ts kung. ang rättighet att i öpna sjön uppfiska förlorade skepps=ankare. 1823. 4s.

7.065 Kongl maj:ts kung. ang tillstånd för sjöfarande, att begagna norra segelleden til Uddewalla. 1824.

7.066 Kongl Maj:ts kung. ang. inskränkning i Quarantaines-anstalterna 1821. 2s.

7.067 Kongl maj:ts kung. ang. then ed skeppsrederierne böra aflägga wid uttagande af fri bref och turkiska sjöpass. 1777. 2s.

7.068 Kongl maj:ts nådiga förordning ang. hwad iakttagas bör, wid meddelande af burskap och rättighet att idka utrikes sjöfart. 1816. 6s.

7.069 Kongl Maj:ts nådiga kung. ang. det utanför staden Götheborg wid klippan inrättadt bewakningsställe. 1815. 2s.

7.070 Kongl maj:ts nådiga kung. ang. Ost=Indiska Compagniets uplösning, och handelns på Ost=Indien öpnande för en hwar, som deruti wil deltaga. 1814. 2s.

7.071 Kongl Maj:ts nådiga kung. ang. sättet hwarpå tullafgifterna för waror, som med utländske fartyg till riket införas... 1820. 2s.

7.072 Kongl maj:ts nådiga privilegium för ett Bolag, kalladt Östersjö=Compagniet. 1815. 8s.

7.073 Kongl maj:ts nådiga privilegium til uprättande af et Swenskt WestIndiskt handels Compagnie. 1786. 12s.

7.074 Kongl maj:ts nådiga reglemente för swenska handels=sjöfarten under krigstider. 1800. 8s.

7.075 Kongl Maj:ts nådiga reglemente hwarefter uppbördsmän, samt under sjöexpeditioner om skeppsbord... spanmål... 1790. 16s.

7.076 Kongl maj:ts nådiga taxa hwarefter tullafgiften för Ost=Indiske Waror som i riket inkomma och få qwarblifwa, beräknas och erlägges. 1816. 7s.

7.076B Kongl maj:ts nådiga taxa hwarefter tullafgiften för Ost=Indiske Waror som i riket inkomma och få qwarblifwa, beräknas och erlägges. 1814. 7s.

7.077 Kongl maj:ts seglations-Ordning. 1774. 16s.

7.078 Kongl Maj:ts taxa hwarefter stora sjötulls licenten för alla utgående och inkommande waror bör erläggas och upbådas. 1741. 64s. Tagen ur band.

7.079 Kongl Maj:ts ytterligare nådiga förordning angående dykeri och bergningswärket. 1741. 8s.

7.080 Kongl. Maj:ts Commerce-collegi Circulaire bref til samtelige magistraterne uti stapelstäderna, ang.. Reglementet för Coopvaerdie skeppare och sjöfolk af den 30 martii 1748. 31 jan 1755. 4s.

7.081 Kongl. Maj:ts Commerce-collegi Kung. ang Entreprenade om en tillärnad inrättning med fohr=wagnar och Frackt=fartyg. 4 martii 1755. 4s.

7.082 Kongl. Maj:ts Commerce-collegi Kung. ang Thet som i akt tagas bör, wid beswärs anförande i Dykeri= och Bergnings=mål. 11 feb 1790. 4s.

7.083 Kongl. Maj:ts förnyade nådiga reglemente för bogserfarten på göta elf. 4s. Gbg 1883. Riss.

7.084 Kongl. Maj:ts förnyade seglationsordning. 12 februari 1820. 38s. Tagen ur band.

7.085 Kongl. Maj:ts förnyade seglationsordning. 3 februari 1819. 32s. Tagen ur band.

7.086 Kongl. Maj:ts försäkrings= och Hafweri stadga gifwen 2 october 1750. Stockholm 1750. 8.82s. Tagen ur band.

7.087 Kongl. Maj:ts kung. ang ömsesidigt återfordrande af swenska och nederländska undersåtare, hwilka, såsom matroser, ettdera rikets i det andras hamnar wistande skepp, men derifrån afwikit. 1827. 4s.

7.088 Kongl. Maj:ts nådiga förbud emot enskilta fartygs inredning til armering. 1808. 2s.

7.089 Kongl. Maj:ts nådiga förordn. ang Rote= och indelnings Båtsmäns öfwande i Siöwäsendet igenom Coop-Vaerdie Fart. 25 oct 1733, 8s 

7.090 Kongl. Maj:ts nådiga förordn. om en allmän nederlagsfrihet å utländske Waror i Götheborg. 22 maji 1794. 6s.

7.091 Kongl. Maj:ts nådiga förordn. om nederlag och hwad derwid bör iakttagas. 5 maji 1813. 20s.

7.092 Kongl. Maj:ts nådiga kung. ang förbud emot Ost-indiske sidentygers införsel och försäljande här i riket, ifrån 1755. års början. 10 feb 1754. 4s.

7.093 Kongl. Maj:ts nådiga kung. ang Skärpning af det i 8 # den 7 nov 1806, stadgade answar för skeppare, som underlåter at med smittadt eller från smittad ort kommande fartyg anlöpa Känsö... 12 jan 1820

7.094 Kongl. Maj:ts nådiga kung. ang taxa å afgifterna för transitosjöfarten i svenska canal-linien emellan Nordsjön och östersjön. 25 jan 1833. 30s oskuret ex.

7.095 Kongl. Maj:ts nådiga kung. hwarefter Swenske handlande och skeppsrederier böra inrätta deras handel och sjöfart, för at kunna begagna sig af under nu warande krig antagne neutralit‚. 23 april 1793. 4s.

7.096 Kongl. Maj:ts nådiga Privilegium för en Discont- Inrättning i Götheborg, 24 mar 1783. 8s. Om göteborgs första bank. Startad av Törngren, Schütz, Arvidsson.

7.097 Kongl. Maj:ts nådiga Privilegium för en Discont- Inrättning i staden Götheborg, med riksens ständers Riksgälds contoirs Credit sedlar. 31 jan 1797. 12s.

7.098 Kongl. Maj:ts nådiga quarantains-förordning. den 7 nov 1806. 54s. 1819.

7.099 Kongl. Maj:ts nådiga ytterligare-förordning ang. Lotswärket i Riket, för wisse delar. den 11 aug 1752. 4s.

7.100 Kongl. Maj:ts nådige förklaring, öfwer reglementet af then 30 martii 1748, för Coopvaerdi Skeppare och skeppsfolk. 12 aug 1752. 4s.

7.101 Kongl. Maj:ts nådige förklaring, öfwer siette artikeln uti kongl. reglementet af then 30 martii 1748, för Coopvaerdi Skeppare och skeppsfolk. 4 aug 1752. 4s.

7.102 Kongl. Maj:ts nådige förklaring, öfwer thess then 19 sistledne februarii utfärdade förbud emot Ost-indiske sidentygers införsel och försälgning i riket ifrån början af år 1755. 8 april 1754. 4s.

7.103 Kongl. Maj:ts nådige Reglemente för swenska handels = Sjöfarten under krigstider. 23 dec 1800. 8s.

7.104 Kongl. Maj:ts nådige Reglemente hwarefter Coopvaerdi - Skeppare och skeppsfolk hafwa sig at rätta. 30 martii 1748. 36s.

7.105 Kongl. Maj:ts nådige Stadga och Reglemente för en Discontinrättning med Banco Specie i Staden Götheborg, på 15 års tid... 13 oct 1802. 12s.

7.105B Kongl. Maj:ts nådige Stadga och Reglemente för en Discontinrättning med Banco Specie i Staden Götheborg, på 15 års tid... 13 oct 1802. 12s. Exemplar tryckt på skrivpapper.

7.106 Kongl. Maj:ts och riksens Amiralitets Collegii circulaire bref till herrar landshöfdingarne hwilkas län gräntsa åt hafwet, ang det wid Amiralitetet enrollerade Siö=folckets och handtwerckarnes befrielse ifrån utskylder. Carlscrona 3 sept 1754. 4s. 

7.107 Kongl. Maj:ts särskilte nådige Reglemente för Handels Sociteteten i Giötheborgs Stad/ hwarefter den/ jemte kongl maj:ts utfärdade allgemena handelsförordning/ hafwer sig i underdånighet at rätta. 14 oct 1734. 16s. 

7.108 Kongl. Maj:ts taxa, hwarefter Sjö=tullen för utgående waror skall beräknas och erläggas. 22 dec 1818. 31s.

7.109 Kongl. Quarantaines=commissionens i götheborg cirk. till samtlige quarantaines befälhafvare å westra kusten... rörande afgifters beräkning för fartyg... Götheborg 1831.

7.110 Kongl. Quarantaines=commissionens kung. Om quarantaines=afgifterna för fartyg och båtar ifrån de orter, som anses af den yppade cholera=artade sjukdomen smittade eller derföre misstänkte. 1834.

7.111 Kongl.Maj:ts nådiga taxa hwarefter tullafgiften för ostindiska waror... kommer at beräknas och erläggas. 1814. 7s.

7.112 Krantz,C: Havets makter. En krönika om stormar och skeppsbrott, bärgningsväsen och vrakplundring, havsvidunder, Isvintrar och sjörövare samt sjömärken, fyrar och lotsar vid bohuskusten. 1928. 260s. Ill. Obd.med medb. häftesomslag. 

7.113 Krantz,C: Köpstadsmän, Hanseater och skärgårdsfolk. Om Marstrand och handelslivet i bohuslän till år 1587. Gbg 1919. 94s. Ill. Ohft..

7.114 Krantz,C: Under Länsherrevärja och Biskopsstav. Kulturhistoriska skildringar från 1500-talets bohuslän. 123s. Ill. Uddevalla 1922.

7.115 Kuylenstierna,O: Tordenskiold. Nordens ryktbaraste sjöhjälte. 1930. 194s.

7.116 Lagerbring,G: Guvernörer och landshövdingar i Göteborgs och Bohus län. Gbg 1917. 194s. Ill. Tryckt i 599 ex Vackert halvfranskt band.

7.116B Lagerbring,G: Guvernörer och landshövdingar i Göteborgs och Bohus län. Gbg 1917. 194s. Ill. Tryckt i 599 ex Häftad.

7.117 Landström,B: Columbus. Historien om Amiralen över Oceanen Don Cristobal Colon och hans resor den västliga vägen till Indien. 1966. 207s. Ill. Originalhalvfranskt band med övre guldsnitt. 

7.118 Landström,B: Skeppet. En översikt av skeppets historia. 1961. 320s. Ill. Originalhalvfranskt band med övre guldsnitt. 

7.119 Landström,B: Vägen till Indien. Upptäcktsresor till lands och sjöss från expeditionen till Punt 1493 f kr. till upptäckten av Godahoppsudden 1488 e.kr. 1964. 236s. Ill. Originalhalvfranskt band med övre guldsnitt. 

7.120 Heaps,L: Log of the centurion. Based on the original papers of Captain Ph. Saumarez on board HMS Centurion, during his circumnavigation 1740-44. Ldn 1973. 264s. Ill. Obd.

7.121 Leijonsköld-Oxenstjerna,M.G: Konungens kapare. Historisk sjöroman från Carl XII:s tid. 379s. Obd.

7.122 Lind af Hageby,A: Minnen från ett tre-årigt vistande i engelsk örlogstjenst 1857-59. Med 27 pl i stålstick och litografiskt färgtryck samt 4 kartor. 1860. 468s+pl. Samtida något nött hfrbd. 

7.123 Lindälv,E: Klippans kulturreservat och andra byggnadsminnen i Majorna. 1978. 143s. Ill.

7.124 Longitude: Tidskrift för de sju haven. Nr 6-10 1971-75. Bibliofilinbindningen utförd i 50 numr ex detta nr 15. Hfrbd. 

7.125 Lorimer,C: Bref till en ung sjökapten öfver vissa ämnen som tillhöra hans yrke. Från engelskan öfversatta af G.Bäckström. LInköping 1848. VIII,144s. Ngt nött hft med omslag. 

7.126 Loviot,F: De chinesiske sjöröfvarne. Reseminnen. Gefle 1865. 4,126s. Samtida hfrbd.

7.127 Lundström,E: Ostindiefararna. 1978. Obd. 250s. Ded. 

7.128 M'Neill Boyd,J: Manual for naval cadets. 2nd ed. London 1860. XX,2 kol. pl, 506s, +plansch engelska flaggan,+7 kol.flaggkartor,+1 pl, 507-548s. Ngt nött originalklotband. 

7.129 Maclean,A: Captain Cook. 1972. Obd. 192s. Ill.

7.130 Magni,A.B: Matrikel öfver Göteborgs stift. Gbg 1893. 192s Nött häfte.

7.131 Magnusson/Hanson: Fick=handbok öfver ljudsignaler till sjös. 2s. C:a 1910.

7.132 Müllern,G: Förste svensken i japan. Han som miste Formosa. Om Fredrik Coyet. 200s. Obd.

7.133 Nordens båtar del II. 1940. 287s. Ill. Ohfrbd. Innefattar Motorbåtar för sport och nöje, samt roddbåtar, kanoter och modellbåtar. Ohfrbd. 

7.134 Nya sjölagen af Kongl Maj:t gillad och stadfästad den 23 februari 1864. 1864. 70s.

7.135 Nya varvet 1700-1950. Minnesskrift. 1950. Ill. 116s. 

7.136 Några ord om den sednaste Cholera-epidemien med afseende på Svenska Quarantaine-väsendet. Kbhvn 1854. 30s. Om göteborg s 19f.

7.137 Olàn,E: Ostindiska compagniets saga. Historien om sveriges märkligaste handelsföretag. 1920. 192s+pl. Ill. Vackert blått skinnband med inre denteller, i kassett. 

7.138 Olàn,E: Ostindiska compagniets saga. Historien om sveriges märkligaste handelsföretag. 1920. 192s+pl. Ill. Vackert halvfranskt band.

7.139 Olan,E: Ostindiska compagniets saga. Historien om sveriges märkligaste handelsföretag. 1920. Ill. 192s.

7.140 Olan,E: Ostindiska compagniets saga. Historien om sveriges märkligaste handelsföretag. 2.a uppl. 1923. Ill. 176s. Inb.

7.141 Olan,E: Ostindiska compagniets saga. Historien om sveriges märkligaste handelsföretag. 3:e uppl. 1923. Ill. 176s. Dek oklbd.

7.142 Ordning, Hvarefter denna stadens Tolag, med fl. afgifter, wåg-Tunne- och packare penningar hädanefter upbäras, uprättad till följe af Kongl Maj:ts resolution den 11 junii 1817. Gbg 1817. 14s.

7.143 Osbeck,P: Anledningar til nyttig upmärksamhet Under Chinesiska resor. Stockholm 1758. 2,20s. Ngt nött oskuret ex.

7.144 Ostindiska Compagniets minnesutställning 1931. 147s. 

7.145 Oxenstierna,G.L: Sjöfröken. Berättelser ur sjö- och skär- gårdslifvet. 2:a uppl 1873. 3 litograferad pl. 156s. Ohft   

7.146 P.E.W: Handbok för skeppsredare och befälhafvare. Gbg 1879. 82s + pl. Nött ohft.

7.147 Petersson,C.W: Utprickningssystemet i svenska farvatten. 1909. 6s.

7.148 Polhem,C: Ny method at pröfva lasten i et skep, til lagom styfhet ock rankning. Extrakt KVA 1743. 5s.

7.149 Publication ang the cattuners och bomulls lärfters bruk och bärande, som hwita införskrifwas och här innom riket tryckas. 1741. 4s.

7.150 Publication ang. the skiepp som segla förbi Caput Finis Terrae utan at wara försedde med behörige pass. 1753. 4s.

7.151 Publication med Förbud mot mångleri Stånd och Bodar på Stadens Bryggor och andra Publiques Gator. 18 juni 1784. 2s. Gbg u.å. (1784)

7.152 Ramm,A: Göteborg. Sveriges handel i ord och bild. Gbg 1903. Rikt ill. 418s. Komplett ex i häften med omslag. Ex å konsttryckspapper.

7.153 Règlement renouvell‚ de sa maj:t‚ Suèdoise sur le commerce et la navigation de ses sujets en tems de guerre entre des puissances maritimes ‚ètrangères. 1804. 10s.

7.154 Reglor för det den 25 jan 1815 oktroyerade bolag, kalladt Östersjö=Compagniet. 1815. 14s. oskuret ex.

7.155 Riksens höglofl. Ständers commissions utslag och dom, ang Johan Archenholtz... 1741. 16s. tagen ur band. Angående Gyllenskiölds spioneri för Ryssland.

7.156 Ringström,J.E: Sjölags- och seglations-lexicon. 1-2. 1816. 8,95,115s. Samtida gråppr. 

7.157 Ritzler,S: Med Styrman Gathenhielm till Canton uti China. Gbg 1935. 243s. Ohft. Psed för Olof Traung.

7.158 Rosvall,F.C: Afhandling om skeppsmanövern. Försök till Hjelpreda för nybegynnare i Skepps-Manövern. Del I. 1803. 12,15-222s + Del II. 1804. 10,204s + 5 kopparstick. (3 saknas). Samtida nött hfrbd. 

7.159 Roswall,F.C: En sjämans dageliga hjelpreda eller Korrt Sammandrag af En Praktisk Theori uti Styrmans-Konsten, Sthlm 1796. 10,158s + tab I-XXVIII (210s),4,5 kopparstick. Samtida hfrbd. 

7.160 Roth,S: Chinese porcelain. Imported by The Swedish East India Company. 1965. Ded. Ill. 37s.

7.161 Roth,S: Ostindiskt vapenporslin i Göteborgs museum. Ill. 14s. (i) Årskriften 1949-50. 238s. Ill.

7.162 Rundqvist,A: Kronologiska anteckningar om viktigare händelser i Göteborg 1619-1982- 182s. Ill. Gbg 1982.

7.163 Rundqvist,A: Kronologiska anteckningar om viktigare händelser i Göteborg 1619-1982- 182s. Ill. Gbg 1982. Bibliofilutgåva Obd.

7.164 Sail. The romance of the Clipper ships. Volume three. London 1936. 102s. Färgpl. Marinblått skinnband med inre denteller och övre guldsnitt och råkanter utfört av N. Linde. Presentband till Thorbjörn Holm 1937. 

7.165 Samling af Götheborgs Stads privilegier med därtil hörande handlingar, från 1683 til närwarande tid: Gbg 1783. 2,364,44s. Senare nött hfrbd.

7.166 Schwerin,H.H.v: China slot och dess stilförbindelser. Ett bidrag till kineseriernas historia och deras förutsättningar. Lund 1933. 87s. Ill. Ohft.

7.167 Setthelius,H.E: Staden Göteborgs historia. Facsimil av den första om Göteborg tryckta skriften. Med översättning och ill. 64s. 

7.168 Setthelius,H.E: Staden Göteborgs historia. Facsimil av den första om Göteborg tryckta skriften. Tryckt i 150 ex. 1927. 23s.

7.169 Shore,H.N: Smuggling days and smuggling ways. Ldn 1929. Obd. 256s. Nautilus library no 9.

7.170 Sprinchorn,C.K.S: John Norcross. Svensk kapare, europeisk äventyrare, dansk statsfånge. 1920. 152s.

7.171 Stadens Hamburgs assecurance- och haveri-ordning ifrån tyska språket öfwersatt. Stockholm Grefing 1745. 8,95s. Gråpappersomslag 

7.172 Stenelid,G: Under klara stjärnor. 1949. 352s. En roman om Ostindiska kompaniet.

7.173 Sternvall,S: Sång under segel. Sjömansvisor, ballader, berättande rimkväden, gångspelslåtar och halartrallar, shanties och ditties. 1935. Olbd. 382s. Ill.

7.174 Strömer,M: Tal om förbindelsen imellan astronomien och styrmanskonsten. 1756. KVAH. 23s. Oskuret ex i gråpapper

7.175 Summarier öfwer hosgående Båtsmans contract för Bleking lähn. U.o.o.å. C:a 1780. 44,4s.

7.176 Svensson,S: Tidsbilder från gamla Majorna. (i) Gamla majpojkars förb. skriftserie IV. 1935. 232. Ill.

7.177 Sweriges Rijkes Sjö=Lagh: Som aff the stormäcktigste... Carl then Elfte... stadgat wardt. Georg Hantsch Sthlm 1667. 12,120,16s. Senare nött hfrbd. Den första svenska sjölagen. Interfolierat ex. 

7.178 Sweriges Rikes Sjö=articlar. Sthlm 1755. 172s + erratablad. samtida gråppr. 

7.179 Syneconingl. Mayesteits ordonnantie ang. Het Duyckerye er Bergings Werck. 4s. Stockholm 1741.

7.180 Taxa hwar effter hemförare Båthe=gillet hafwer att undfå sine frackter 7s. Götheborg u.å. (1747)

7.181 Taxa hwarefter entrepreneuren af skjuts=inrättningen, för körslor här uti Staden och på dess Grund, samt för så kallade lustresor ut åt landet, äger at upbära fohrlön och betalning. ettbladstryck. Götheborg 1802.

7.182 Taxa å afgifterne för genomfarten af stadens sluss och det så kallade fattighus=dämmet, samt å malare=lönen wid stadens slussqwarn. Göteborg 1824. 2s.

7.183 Taylor,D.W: The speed and power of ships. A manual of marine propulsion. Washington 1933. 367s. Oklbd.

7.184 Taylor,H: Underrättelser för sjömän, angående behandlingen af Skepp, som i tidwatten ligga för ankar, samt almänna reglor för segling tillika med anwisning för farten öfver Nordsjön mm. 1838. 72s 1 pl. Samtida hfrbd. 

7.185 Thomaeus,G: Kaparen och konstnären. Om Lars Gathenhjelm och Johan Nilsson. 1949. 116s. Ill.

7.186 Thomaeus,G: Kaparen och konstnären. Om Lars Gathenhjelm och Johan Nilsson. 1949. 116s. Ill. Nr 3/100 ex. Ryggen nött.

7.187 Thore,A: Om användningen af ortlinjer vid bestämmandet af fartygets ställe. 1895. 23s+3pl.

7.188 Thunberg,C.P: Resa uti Europa, Africa, Asia förrättad åren 1770 - 1779. Andra delen, Innehållande tvänne långa resor inåt södra africas hörn, och sedan till ön Java åren 1773-4-5. 1789. 30,384s + 4 kopparstick. Samtida hfrbd. 

7.189 Thunberg,C.P: Resa uti Europa, Africa, Asia förrättad åren 1770 - 1779. Fjerde delen, Innehållande resan uti Kejsaredömet Japan, på Java och Ceilon samt hemresan. 1793. 32,341s+4 kopparstick. Samtida hfrbd. Koppar- sticken målade av barnahand. Understrykningar m blyerts 

7.190 Thunberg,C.P: Resa uti Europa, Africa, Asia förrättad åren 1770 - 1779. Fjerde delen, Innehållande resan uti Kejsaredömet Japan, på Java och Ceilon samt hemresan. 1793. 32,341s+4 kopparstick. Samtida nött skinnband. 

7.191 Thunberg,C.P: Resa uti Europa, Africa, Asia förrättad åren 1770 - 1779. Första och andra delen, Innehållande resan till södra europa och goda hoppets udde i Africa åren 1770-1-2-3.och tvänne långa resor inåt södra africa 1788-89. 22,390s,32,341s+4 kopparstick. Samtida hfrbd. 

7.192 Underhill,H.A: Modellskuter. Om bygging og rigging av modeller på spant. Oslo 1979. Obd. Ill. 152s. + ritningar

7.193 Ur Johnny Sjömans Visbok. Text. E. Moberg. Musik G. Turesson. 1937. 49s.

7.194 Utdrag för kongl. handels=reglementet för Götheborg af d. 14 october 1734. Gbg 1809. 1s. + Tysk översättning 1s Gbg 1809. + Engelsk översättning 1s. Gbg 1809. 3 blad. 

7.195 Vanderdecken. Om Yachter och Yachtsegling. Praktisk avhandling till ledning för nybegynnare. Stockholm 1865. 159s+pl. Dek oklbd. 

7.196 Ventura,J: En ny Luft-pump at bruka til Väder- växlingsförhållande på skepp. KVAH 1766. 10s. Extrakt.

7.197 Wallenberg,J: Min son på galejan m.m. I-II. 1881. 2 ohft. 267s.

7.198 Wallenberg,J: Min son på galejan, Eller en Ostindisk Resa innehållande allahanda bläckhornskram, samlade på skeppet Finland, som afseglade ifrån Götheborg i dec 1769 och återkom 1771. 1781. 132+120s. Ngt nött senare klbd. Några sidor lagade, textförluster och fl. Upplaga 

7.199 Wallenberg,J: Min son på galejan, Eller en Ostindisk Resa innehållande allahanda bläckhornskram, samlade på skeppet Finland, som afseglade ifrån Götheborg i dec 1769 och återkom 1771. 1781. 167s. Obd. Facsimil 1987.

7.200 Wallenberg,J: Min son på galejan, Eller en Ostindisk Resa innehållande allahanda bläckhornskram, samlade på skeppet Finland, som afseglade ifrån Götheborg i dec 1769 och återkom 1771. 1851.VIII,350s. Samtida hfrbd. Illustrationerna saknas. 

7.201 Wallenberg,J: Min son på galejan. Med akvareller och teckningar av K.Jungstedt. 1923. 196s. Ill.

7.202 Walton,T: Know your own ship: A simple explanation... Ldn 1920. Obd. Ill. 392s+pl. 

7.203 Whall,W.B: Sea songs and shanties. Glasgow 1948. Obd. 153s. Ill.

7.204 Whipple,A.B.C: Under dödskalleflaggan. Pirater i spanska sjön. 1959. Obd. 275s. 

7.205 Wilcke,C.W: Ny inrättning at förskaffa Väderväxling på Skepp. 4s + kopparstick. Extrakt ur KVAH 1770.

7.206 Wisja om skeppet Prints Carl. 6s. Skillingtryck om Ostindiska kompagniets skepp Prins Carl. 40 verser. verserna 4-6,11-14 saknas. Inb. blad 2 uppfordrat. 

7.207 Wolff,E: Studier rörande Göteborgs äldsta författning. 1894. 102s. Ngt nött ex.

7.208 Wärfning af siöfolk. ettbladstryck. 3 november 1741. Friedrich.

7.209 Wästfelt/Gyllensvärd/Weibull: Porcelain from The East Indiaman "Götheborg". 1991. 282s. Färgill. Obd.

7.210 Öhrvall,H: Om knutar. Med 133 fig i texten. 1908. 116s. Ill. Ngt nött band.
 

Tillägg:

7.211 Sparrman,A. resa till Goda- hopps - udden Hottentott- och Kafferlanden. Svensk bokskatt för skola och hem nr 7. 1900. 75s. Häftad.

7.212 Specter,H.P/Larkin,D: Skepp och båtar av trä. Historien och pånyttfödelsen av konsten att bygga båtar av trä. 1991. Obd. 272s. Färgill. 

7.213 Topelius,C: På svenskt pass. Svenska resenärer i främmande land 1566-1846. En antologi. 1958. 262s. Obd.

7.214 Beckman,L: Pirater och kapare. Med 32 pl och 3 kartor. 1945. 346s.

7.215 Eriksson Willman,O: En kort beskrivning på en resa till ostindien och japan. Wisingsö 1667. Ny upplaga 1992. 126s. Obd.

7.216 Witt,G.C: Den del af praktisk och teoretisk handledning i Skeppsbyggeri som utgör lärokurs i navigationsskolorna. Ny upplaga Hernösand 1872. 125s + 3 utvikbara planscher. Samtida hfrbd.

7.217 Thunberg,C.P: Resa uti Europa, Africa, Asia I-II. Niloés klassikerbibliotek 1951. 288+292s. 2 ohfrbd.

7.218 Marco Polos resor. Niloés klassikerbibliotek 1951. 343s. Ohfrbd.

7.219 Nilsson, G-A: Sjöfarare. Kåserier om sjöskildrare genom tiderna. Malmö 1957. Allhem. Ill. Obd. med skyddsomslag. 221s.

7.220 Stenfelt,G: Svenskt nautiskt lexikon. Praktisk uppslagsbok för sjömän & maskinfolk, skeppsredare, konsulatpersonal, sjöassuradörer, skeppsmäklare, jurister m.fl. 1920. 323s. Häftad.

7.221 Löwenörn,P: Anviisning for de Seilende i Kattegattet som indeholder beskrivelse over grunderne, Bankerne, og lodskuddene, tilligemed Efterrettning om Fyhrene, samt söemaekerne, med forklaring over anduvningen af Indlöbene, og Havnene; over endeel af hvilke der tillige er vedföiet specielle Kaarter, saavelsom og endeel Landtoninger 1805. samt tillaeg til Anviisningen for de seilende i Kattegattet saavidt den Svenske Kyst angaaer, fra Helsingborg til Kirkesund ved Tiörnöe 1808. FACSIMIL Rediviva 1972. 65+25s + planscher.

 
Besök även Ostindiefararprojektet Götheborg 3
http://www.gotheborg.com
 

 Denna sida uppdaterad 050701

Fråga på böcker från denna katalog